Inom Computer Forensics tjänster har Vi samlat expertis för:

  • Åtgärder i syfte att förebygga och upptäcka oegentligheter
  • Utredning av IT-relaterade brott och andra oegentligheter
  • Dataanalys

Nästan alla oegentligheter som drabbar företag har idag koppling till IT

Tillgänglig statistik visar att brottsligheten med koppling till IT har ökat drastiskt under senare år. Kostnaderna och problemen för drabbade företag och myndigheter är mycket stora.

Insiderbrottslighet ett stort problem

IT-relaterade extern brottslighet kan till exempel vara hackerangrepp eller bedrägerier över internet, men det kanske största problemet för företag idag utgörs av så kallad insiders. Den kan handla om anställda som genomför bedrägerier, stjäl eller förstör viktigt information eller laddar ner otillåtet material i företagets IT-system. Även om oegentligheter inte primärt riktar sig mot IT-systemen lämnar oftast förövaren avtryck i IT-miljön.

Åtgärder för att förebygga och upptäcka oegentligheter

Genom olika åtgärder och översyn hjälper vi Er att förebygga eller stoppa kostsamma oegentligheter. Även om Vi använder etablerade metoder designar Vi alltid våra program efter Era förutsättningar och behov. Detta kan handla om:

  • Hotbildsanalyser och riskhantering
  • Översyn av säkerhetslösningar
  • Granskning av verksamheter/rutiner
  • Incidenthanteringsrutiner

Utredning av oegentligheter

Trots att de flesta företag behöver hjälp när de drabbas av IT-relaterade brott och andra oegentligheter väljer man oftast att inte rapportera till polisen. Det finns ofta flera skäl till detta, till exempel resursbrist inom polisen eller att man vill förhindra att en incident blir offentlig.

Vi kan hjälpa Er med hela eller delar av utredningen och har expertis att identifiera, säkra och analysera bevis i IT-miljön. Vi kan återskapa raderade data så som e-post, dokument, kalkyler etc. och har verktyg att analysera stora mängder data för att hjälpa Er att gå vidare.

Dataanalys

Som en del i en utredning eller separat kan Vi hjälpa Er med att analysera stora mängder data. Det kan handla om finansiella flöden eller finna indikationer på oegentligheter i olika typer av loggar. Det kan också handla om analys av e-post och internet kommunikation eller samtalsmönster.

Gedigen erfarenhet och vedertagna metoder

Vi har en bakgrund som kvalificerad analytiker, utredare och säkerhetstekniker inom stora organisationer. Vi kan utreda de flesta IT-relaterade brott och incidenter. Vi använder samma metoder, utrednings- och analysverktyg som idag brukas inom svenska och internationella kriminalpolisen. Vi genomför naturligtvis utredningarna under iakttagande av största sekretess.